Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1       Algemeen

1.1      Identiteit en contactgegevens Aquarein.be

AQUAREIN BVBA
Herentalsesteenweg 2

2280 Grobbendonk

Ondernemingsnummer: BE0882 092 165

Iedere contractuele verhouding tussen één of meerdere bezoekers van de faciliteiten van AQUAREIN wordt automatisch en van rechtswege beheerd door onderhavige contractvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere.

1.2      Speciale aanbiedingen en promoties

Speciale aanbiedingen en promoties zijn steeds beperkt in de tijd en wat de eventuele verkoop van roerende goederen betreft, slechts zolang de voorraad strekt. Eventuele aanbiedingen en/of promoties zijn nooit combineerbaar met eventuele kortingen die door AQUAREIN worden toegestaan.

 

1.3      Conformiteit

Onze faciliteiten voldoen aan de ter zake geldende normen en richtlijnen. Al de verbintenissen van AQUAREIN zijn middelenverbintenissen en kunnen nooit worden opgevat als resultaatsverbintenissen in welke zin ook. AQUAREIN voert reinheid en hygiëne hoog in het vaandel. Wij verwachten van de bezoekers dat zij alle nodige inspanningen leveren, in het belang van eenieder, om zulks te allen tijde te respecteren en daaraan volle medewerking te verlenen.

2       Reservaties

2.1      Manier van reserveren

U kan op verschillende manieren reserveren. Iedere vorm van reservering impliceert automatisch en van rechtswege dat u zich akkoord verklaart met de toepassing van onderhavige contractvoorwaarden.

Reservering gebeurt:

 • Saunatoegang : Via de website www.aquarein.be/reserveer
  Bij correcte ingaven van alle gegevens ontvangt u een reservatiebevestiging in uw mailbox.
  In het geval u reserveert met één of andere voucher dan dient de code hiervan ingegeven te worden tijdens de reservatie. Indien niet dan wordt de reservatie aanzien als een standaard dagtoegang. De code is dan ook terug te vinden op de reservatiebevestiging.
 • Wellnessbehandelingen : via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 • Arrangementen : via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2.2      Voorschotten

Reserveringen voor Wellnessbehandelingen en/of worden door AQUAREIN als definitief weerhouden na betaling van 50% voorschot.

Indien u in het bezit bent van een cadeaubon, volstaat het om het nummer en de omschrijving van de cadeaubon door te geven. Bij het niet nakomen van de afspraak, vervalt de cadeaubon.

3       Annuleren & no-show

3.1      Annuleringsvoorwaarden

Reservaties voor wellnessbehandelingen of arrangementen zijn aan dezelfde annuleringsvoorwaarden onderhevig.

Annuleren kan tot 24u voor de afspraak. In geval de annulering niet binnen deze termijn gebeuren of de klant niet komt opdagen (no-show), wordt 50% van het bedrag (zijnde het voorschot) in rekening gebracht.

Bij tijdig annuleren wordt het voorschot terugbetaald via overschrijving op uw bankrekening of op uw personeelsfiche als kredietlijn toegevoegd voor toekomstige bezoeken.

3.2      Reservaties zonder voorschot

Reservaties waar geen voorschot op van toepassing is (saunatoegang) worden bij voorkeur ook op voorhand (via mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) geannuleerd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Tenzij de reservatie gebeurd is met een voucher. Dan wordt er €5.00 administratiekosten aangerekend om de reservatie te verplaatsen naar een andere datum.

4       Saldobetaling na gebruik

Het, na aftrek van de betaalde voorschotten, nog verschuldigde saldo bij het einde van het bezoek (kosten van genoten behandelingen, geconsumeerde dranken en gerechten, huur van badlinnen en aankoop van schoonheidsproducten), worden bij  het verlaten van de faciliteiten van AQUAREIN,  door de bezoeker voldaan door middel van één of meerdere van de beschikbare betaalmogelijkheden. Niet-betaling dan wel laattijdige betaling brengt automatisch en van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een schadevergoeding ten gunste van AQUAREIN met zich ten belope van 10% van het aldus nog te vereffenen saldo met een minimum van 50 EUR en onverminderd de verwijlinteresten aan gewone wettelijke intrestvoet dewelke eveneens automatisch- en van rechtswege verschuldigd is vanaf het tijdstip van in  gebreke zijn. Het aldus nog verschuldigde dient binnen de 7 kalenderdagen toe te komen op ons rekeningnummer BE87 7310 0686 0194, zo niet behouden wij ons het recht voor om desgevallend tot gedwongen invordering over te gaan.

5       Cadeaubonnen

5.1      Bestelwijze

Cadeaubonnen kunnen op de volgende manieren besteld en betaald worden:

·      Besteld aan de receptie en  betaald door middel van één van de beschikbare betaalmogelijkheden. 

De cadeaubon wordt meegegeven.

·      Besteld via de link op de website van AQUAREIN die u doorlinkt naar de webshop van onze partner Kivalo (shop.kivalo)  en betaald via de daar beschikbare betaalmogelijkheden.

De bon ontvangt u onmiddellijk in uw mailbox

 

Een cadeaubon die je aankoopt via de webshop, aan de receptie van onze centra of via één van onze andere kanalen is GEEN reservatie. Voor het maken van een geldige reservatie zie punt ‘2.1 Manier van reserveren’

5.2      Nummering & Afgifte

De cadeaubonnen hebben een unieke code en zijn niet persoonsgebonden.

Bij het afrekenen dient de originele bon overhandigd te worden aan de receptie.

5.3      Geldigheid

De cadeaubonnen van AQUAREIN hebben een geldigheidsduur van 24 kalendermaanden te rekenen vanaf dag van uitgifte. Na vervaldatum kan er geen compensatie worden geboden. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat we de geldigheid verlengen maar dit wordt geval per geval bekeken. De aanvraag hiervoor dient te gebeuren via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

5.4      Verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal heeft de klant of gebruiker geen recht op financiële compensatie of omruiling.

5.5      Omruiling

Cadeaubonnen worden niet terugbetaald in speciën. 

Aangekochte cadeaubonnen behouden hun oorspronkelijke waarde. Indien men online een bon aankoopt, heeft men de mogelijkheid om een bedrag te selecteren of te kiezen uit een reeks van voorgedefinieerde formules. Die formules zijn indicatief en indien de prijzen van deze formules gedurende de geldigheid zouden wijzigen dan  is het nog steeds de initiële waarde van de bon die primeert. 

Een cadeaubon is een equivalent van cash geld en ondanks het feit dat er  op de bon een formule vermeld staat, mag hiervan afgeweken worden en mag de bon gebruikt worden voor betaling van eender andere ‘schuld’.

 

6       Kinderen en jeugdige personen

Kinderen zijn toegelaten in ons centrum vanaf 6 jaar. Zij dienen de rust van het centrum te respecteren en onder permanent toezicht en verantwoordelijkheid van hun ouder(s) te zijn. 

Kinderen en jeugdige personen tot de leeftijd van 18 jaren, zijn steeds vergezeld van minstens een volwassen- en meerderjarige persoon die minstens de leeftijd van 21 jaren heef bereikt. De volwassen(-en) die de kinderen of jeugdige personen tot de leeftijd van 18 jaar vergezellen, worden geacht de wettelijke vertegenwoordigers te zijn van voornoemde kinderen en jeugdige personen, minstens de veronderstelde toelating te hebben verkregen door diegene(-n) die over vernoemde kinderen en jeugdige personen het ouderlijk gezag of daarmee gelijkgestelde uitoefenen. AQUAREIN kan niet verplicht worden noch verondersteld worden daaromtrent de nodige voorafgaandelijke controle door te voeren.

Voor het geval AQUAREIN of haar aangestelden het vermoeden dan wel ernstige indicatie van inbreuken op het bovenstaande zouden hebben, behouden AQUAREIN en haar aangestelden zich het recht voor om zowel de kinderen en jeugdige personen voornoemd als de begeleidende volwassen(-en) zoals bovenvernoemd de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen. Alsdan blijft evenwel het nog verschuldigde saldo .

7       Aansprakelijkheid bij diefstal en gebeurlijke ongevallen

AQUAREIN kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen in de faciliteiten van AQUAREIN en hetzelfde geldt voor het gebeurlijke ongevallen op de parking en de toegangswegen tot de faciliteiten van AQUAREIN

AQUAREIN is evenmin verantwoordelijk voor beschadigingen of verlies van persoonlijke goederen van bezoekers of gebruikers, inclusief vandalisme, diefstal, onrechtmatig gebruik of verbruik, alsmede (on-)vrijwillige slagen en verwondingen toegebracht door derden waarvan AQUAREIN niet dient in te staan, enz., zonder dat deze opsomming limitatief is.

8       Uitzonderlijke omstandigheden

De bezoekers van de faciliteiten van AQUAREIN hebben het recht op ongehinderd- en ononderbroken gebruik van de door hen gereserveerde faciliteiten tegen betaling van de overeengekomen prijs waarvan u alle details terugvindt zowel aan onze inkombalie als op de website. Uitzondering geldt evenwel wanneer omwille van veiligheidsredenen of omwille van dringende noodwendigheid of interventie een onderbreking zich opdringt, in welke AQUAREIN zich inspant om de interventie en de corresponderende stoornis in zo kort als mogelijke tijdsspanne af te handelen. In geval van overmacht hebben de geen recht op teruggave van de bepaalde prijs, zonder dat zulks enig ander recht ten laste van AQUAREIN kan doen ontstaan.

9       Hygiëne, gezondheid & veiligheid

Vooraleer u gebruik maakt van onze saunafaciliteiten, is in het belang van eenieder en niet in het minst van uzelf, is het nemen van een uitvoerige douche en een omstandige voetontsmetting, zonder meer verplichtend.

AQUAREIN rekent erop dat u onze faciliteiten gebruikt, in al zijn aspecten, als een goed huisvader die met redelijke omzichtigheid handelt en ten allen tijde ongevallen of kwetsuren tracht te vermijden. AQUAREIN voert veiligheid en hygiëne hoog in het vaandel en wij verwachten van de bezoekers, mede in het belang van eenieder en niet in het minst van uzelf, net hetzelfde.

De faciliteiten zijn geenszins speellocaties noch werden zij met dat oogmerk ontworpen of uitgevoerd. Het in het water duiken vanaf de rand of het uitvoeren van balspelen is ten allen tijde verboden.

De gebruiker dient er steeds rekening mee te houden dat de door ons ter beschikking gestelde faciliteiten als natte ruimten zijn te beschouwen, waarbij vooral de stenen structuren (bv de vloeren en trappen), steeds door water of waterfilm ten gevolge van condensatievocht gevaar voor uitschuiven of evenwichtsverlies met zich kunnen brengen, zodat passende voorzichtigheid en badslippers ten allen tijde geboden is. Het gebruik van badslippers is verplicht. Indien gebruiker geen eigen badslippers bij zich heeft, kunnen deze aangekocht worden.

Wij geven geen advies over het gebruik van sauna bij gezondheidsproblemen en/of zwangerschap. Consulteer steeds uw eigen arts voor een persoonlijk advies.

10   Huisregels en praktische richtlijnen

 Om een harmonieuze relaxatie te bekomen, gelieve de volgende regels in acht te nemen.

·      Gelieve kalm en stil te zijn in de thermen en de rust van de andere bezoekers niet te verstoren.

·      Leef de hygiëneregels na en neem steeds een douche na aankomst in de publieke thermen en was uw handen na toiletgebruik.

·      Het is verboden om eigen drank of voedsel mee te brengen dan wel te nuttigen in onze faciliteiten.

·      Er geldt een algemeen rookverbod binnen onze faciliteiten. Indien u buiten rookt, verzoeken wij u vriendelijk dit enkel te doen op de daarvoor voorziene plaatsen en om de peuken te doven in de daartoe bestemde voorzieningen.

·      In de thermen mag u enkel doorzichtige plastieken tassen gebruiken en zijn alle elektronische apparaten (met uitzondering van e-readers zonder camera) verboden.

·      Lichamelijk contact is in de publieke thermen absoluut uit den boze !

·      Het is ten allen tijde verboden om vreemde producten of toeslagstoffen in- of aan gelijk welk onderdeel van de faciliteiten van AQUAREIN (zwembaden of whirlpools ) toe te voegen of aan te brengen.

·      Wanneer er zelfs ongewilde schade wordt toegebracht aan de faciliteiten van AQUAREIN, behoudt AQUAREIN zich het recht voor om corresponderende schadevergoedingen te vorderen lastens de bezoekers die de beschadiging hebben toegebracht en/of diegene die voor hen dient in te staan. Dit op basis van de  factuur na herstelling. 

De directie heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de instelling te weigeren (dronkenschap, ordeverstoring, niet naleving van dit reglement, e.d.).

11       Toepasselijk recht

Het Belgisch intern recht is steeds van toepassing. Eventuele geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld en op basis van redelijkheid en evenwichtige benadering, zoniet zullen de rechtbanken van het vredegerecht van Herentals bevoegd zijn om van de geschillen en betwistingen van gelijk welke aard, kennis te nemen en erover te oordelen.

12       Cookiestatement

Deze website maakt gebruik van cookies.

12.1      Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten first en third party cookies.

 • Noodzakelijke cookies:
  • noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
 • Functionele cookies:
  • functionele cookies houden je voorkeuren bij en onthouden dat je al eerder op de site bent geweest. Dit dient bijvoorbeeld om je taalinstelling te onthouden en de referentie naar het winkelmandje te bewaren.
 • Analytische cookies:
  • met deze cookies kunnen website-eigenaren de statistieken van hun site bijhouden. Google Analytics bijvoorbeeld kan het aantal bezoekers en de gebruikte browser meten.
 • Tracking cookies:
  • de tracking cookies die op deze website gebruikt worden zijn Google Analytics en de Facebookpixel. Zij zorgen ervoor dat bezoekers van deze website ook op andere online platformen advertenties van AQUAREIN kunnen zien.

12.2      Wat gebeurt er als ik de cookies uitzet?

Dankzij uw cookies worden de advertenties beter afgestemd op uw interesses. Zet u de cookies uit, dan ontvangt u nog steeds reclame, alleen is deze niet meer afgestemd op uw surfgedrag. Als u de cookies die uw voorkeuren onthouden uitschakelt, moet u uw instellingen, zoals wachtwoorden en inlognaam, steeds opnieuw i

 

13       Verklarende woordenlijst

 

Saunatoegang 

Toegang tot het complex waar vrij gebruik gemaakt kan worden van alle faciliteiten (sauna’s, jacuzzi’s, voetenbad, doorloopbaden, zwembaden, infrarood en hammam).
Toegang tot restaurant met relaxruimte is inbegrepen.

Onder voorbehoud van de planning is bijboeken van een wellnessbehandeling mogelijk.

 

Wellness(behandeling)

Toegang tot het wellnessgedeelte voor een massage en/of schoonheidsbehandeling.

Toegang tot restaurant met relaxruimte is niet inbegrepen.

Desgewenst kan saunatoegang nog bijgeboekt worden.

 

Arrangement

Een arrangement is een combinatie van een saunatoegang én een wellnessbehandeling maar wordt enkel zo omschreven in het kader van tijdelijke acties.

 

Betaalmogelijkheden

Bij het verlaten van het complex wordt uw rekening gemaakt en kan deze voldaan worden met één van volgende betaalmogelijkheden:

 • Cash
 • Bancontact
 • Credit card
 • Cadeaubonnen
 • Consumptiecheques
 • Bepaalde vouchers (maar deze dienen op voorhand afgegeven te worden aan de balie)